Peste, van­zare si pes­cuit Adrian Satu Mare

Cine sun­tem en-uk


SC PIS­CI­COLA SA cu sediul în loc. Adrian, oraş Livada, jud. Satu Mare, înreg­is­trată la ORC de pe lângă Tri­bunalul Satu Mare sub nr. J30/​57/​1999, având cod fis­cal R011476728, a fost infi­inţată în anul 1999, prin divizarea parţială a SC ROMPESCO SA Braşov fiind pri­va­ti­zată în 2002. Cap­i­talul social este în prezent de 13.536.362,18 RON.

Soci­etatea deţine o fermă pis­ci­colă cu o suprafaţă de 311 ha., sit­u­ată în oraşul Livada, sat Adrian, jud. Satu Mare. Ferma pis­ci­colă a fost edi­fi­cată între anii 19701975. În perioada 20022009, s-​au efec­tuat investiţii de peste 1.200.000 dolari, iar ulte­rior între anii 20092012 s-​a real­izat ren­o­varea şi mod­ern­izarea fer­mei prin acce­sarea de fon­duri europene, în cadrul Pro­gra­mu­lui Oper­aţional pen­tru Pescuit.

Val­oarea investiţi­i­ior a fost de peste 5.200.000 de euro + TVA, con­stând în :

— renovarea/​consolidarea dig­urilor şi decol­matarea unui număr de 16 bazine de pământ cu suprafaţa de peste 175 ha;

— con­strucţia a 16 bazine cu folie pen­tru creşterea stu­ri­onu­lui având suprafaţa fiecare de circa 650 mp;

— con­strucţia a 7 bazine cu folie pen­tru creşterea som­nu­lui; — con­strucţia a 36 de bazine pen­tru creşterea şalăului;

— con­stru­irea unei hale pen­tru repro­ducţia şi creşterea pui­etu­lui dotată cu troci, bazin de tratare a apei, ali­mentare cu oxi­gen, încălzire şi zece bazine din fibră de sti­clă. — mod­ern­izarea mag­a­ziei de furaje;

— con­strucţia unei staţii de oxi­gen şi a două bazine pen­tru fil­trarea apei;

— forarea a şase puţuri de apă(temperatura apei este între 1430° C) pen­tru alimentarea/​umplerea bazinelor des­ti­nate creş­terii stu­ri­onu­lui, som­nu­lui, şalău­lui, în sis­tem recir­cu­la­tor intensiv;

— mod­ern­izarea staţiei de pom­pare a apei din râul Tur, prin montarea mai mul­tor pompe de ultimă generaţie;

— con­stru­irea a 2,6 km de con­ductă pen­tru aducţi­unea de apă din râul Tur pen­tru ali­menta­rea bazinelor de pământ;

— uti­laje şi echipa­mente speci­fice activ­ităţii de pescuit;

Ferma creşte, în prezent, crap, amur, somn, sânger, novac, stiuca, stu­ri­oni şi şalău dar şi a altor specii de peşte.

Capac­i­tatea de pro­ducţie a fer­mei este de peste 400 tone de peşte anual.

În cur­sul anu­lui 2016, s-​a depus pen­tru finanţare din fon­duri europene, un proiect în val­oare de 4.000.000 euro + TVA, pen­tru extin­derea fer­mei cu 70 ha, achiz­iţia de uti­laje pen­tru pro­ducţie de furaje. Realizarea unui sis­tem video pen­tru com­bat­erea bra­cona­ju­lui. Marirea sta­tiei de pom­pare, montarea unei conducte/​aductiune apa.

In cur­sul anu­lui 2017 inten­tionam sa depunem un proiect pen­tru mod­ern­izarea a inca 60 ha, edi­fi­carea unui han pescaresc si a unei uni­tati de proce­sare pro­prii, realizarea unor bazine de par­care de peste pes­cuit pen­tru scurtarea tim­pu­lui de incarcare.

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let louboutin out­let adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 V2 adi­das Yeezy Boost 350 V2 adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 scarpe adi­das Yeezy Boost 350 air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let air max out­let