Peste, van­zare si pes­cuit Adrian Satu Mare

Cine sun­tem en-uk


SC PIS­CI­COLA SA cu sediul în loc. Adrian, oraş Livada, jud. Satu Mare, înreg­is­trată la ORC de pe lângă Tri­bunalul Satu Mare sub nr. J30/​57/​1999, având cod fis­cal R011476728, a fost infi­inţată în anul 1999, prin divizarea parţială a SC ROMPESCO SA Braşov fiind pri­va­ti­zată în 2002. Cap­i­talul social este în prezent de 13.536.362,18 RON.

Soci­etatea deţine o fermă pis­ci­colă cu o suprafaţă de 311 ha., sit­u­ată în oraşul Livada, sat Adrian, jud. Satu Mare. Ferma pis­ci­colă a fost edi­fi­cată între anii 19701975. În perioada 20022009, s-​au efec­tuat investiţii de peste 1.200.000 dolari, iar ulte­rior între anii 20092012 s-​a real­izat ren­o­varea şi mod­ern­izarea fer­mei prin acce­sarea de fon­duri europene, în cadrul Pro­gra­mu­lui Oper­aţional pen­tru Pescuit.

Val­oarea investiţi­i­ior a fost de peste 5.200.000 de euro + TVA, con­stând în :

— renovarea/​consolidarea dig­urilor şi decol­matarea unui număr de 16 bazine de pământ cu suprafaţa de peste 175 ha;

— con­strucţia a 16 bazine cu folie pen­tru creşterea stu­ri­onu­lui având suprafaţa fiecare de circa 650 mp;

— con­strucţia a 7 bazine cu folie pen­tru creşterea som­nu­lui; — con­strucţia a 36 de bazine pen­tru creşterea şalăului;

— con­stru­irea unei hale pen­tru repro­ducţia şi creşterea pui­etu­lui dotată cu troci, bazin de tratare a apei, ali­mentare cu oxi­gen, încălzire şi zece bazine din fibră de sti­clă. — mod­ern­izarea mag­a­ziei de furaje;

— con­strucţia unei staţii de oxi­gen şi a două bazine pen­tru fil­trarea apei;

— forarea a şase puţuri de apă(temperatura apei este între 1430° C) pen­tru alimentarea/​umplerea bazinelor des­ti­nate creş­terii stu­ri­onu­lui, som­nu­lui, şalău­lui, în sis­tem recir­cu­la­tor intensiv;

— mod­ern­izarea staţiei de pom­pare a apei din râul Tur, prin montarea mai mul­tor pompe de ultimă generaţie;

— con­stru­irea a 2,6 km de con­ductă pen­tru aducţi­unea de apă din râul Tur pen­tru ali­menta­rea bazinelor de pământ;

— uti­laje şi echipa­mente speci­fice activ­ităţii de pescuit;

Ferma creşte, în prezent, crap, amur, somn, sânger, novac, stiuca, stu­ri­oni şi şalău dar şi a altor specii de peşte.

Capac­i­tatea de pro­ducţie a fer­mei este de peste 400 tone de peşte anual.

În cur­sul anu­lui 2016, s-​a depus pen­tru finanţare din fon­duri europene, un proiect în val­oare de 4.000.000 euro + TVA, pen­tru extin­derea fer­mei cu 70 ha, achiz­iţia de uti­laje pen­tru pro­ducţie de furaje. Realizarea unui sis­tem video pen­tru com­bat­erea bra­cona­ju­lui. Marirea sta­tiei de pom­pare, montarea unei conducte/​aductiune apa.

In cur­sul anu­lui 2017 inten­tionam sa depunem un proiect pen­tru mod­ern­izarea a inca 60 ha, edi­fi­carea unui han pescaresc si a unei uni­tati de proce­sare pro­prii, realizarea unor bazine de par­care de peste pes­cuit pen­tru scurtarea tim­pu­lui de incarcare.

SC PIS­CI­COLA SA– cu sediul in sat Adrian , oraș Livada, FN, jud. Satu Mare anunță pub­licul intere­sat asupra depunerii rapor­tu­lui privind impactul asupra medi­u­lui care inte­grează con­cluzi­ile studi­u­lui de eval­u­are adec­vată pen­tru proiec­tul: Realizare de investiții în acva­cul­tură în ved­erea mod­ern­izării fer­mei pis­ci­cole Adrian, pro­pri­etate a SC PIS­CI­COLA SA Etapa a II-​a, pro­pus a fi implasat în sat Adrian, oraș Livada, FN jud. Satu Mare.

Tipul deciziei posi­bile luate de Agenția pen­tru Pro­tecția Medi­u­lui Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/​B, jud. Satu Mare și la sediul tit­u­laru­lui din sat Adrian, oraș Livada, FN, jud. Satu Mare, în zilele de luni –joi între orele 816:30 și vineri între orele 814. Doc­u­men­tul menționat este disponi­bil și la urmă­toarea adresă de inter­net: http://​apmsm​.anpm​.ro

Dez­baterea pub­lică a rapor­tu­lui privind impactul medi­u­lui va avea loc la sediul tit­u­laru­lui din sat Adrian, oraș Livada, FN jud. Satu Mare, în data de 20.02.2019, începând cu orele 16.

Pub­licul intere­sat poate trans­mite comentarii/​opinii/​observații privind doc­u­mentele mențion­ate la sediul Agenției pen­tru Pro­tecția Medi­u­lui Satu Mare din Satu Mare din Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/​B, cod 440012, fax 0261733500, e-​mail This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it. , în zilele de luni-​joi între orele 816:30 si vineri între orele 814, până la data de 20.02.2019.

PIS­CI­COLA SA — cu sediul in local­i­tatea Adrian, FN, oras Livada, jud. Satu Mare, anunta pub­licul intere­sat asupra deciziei de emitere a acor­du­lui de mediu pen­tru proiec­tul: Realizare de investi­tii in acva­cul­tura in ved­erea mod­ern­izarii fer­mei pis­ci­cole Adrian, pro­pri­etatea SC Pis­ci­cola SA etapa II –a, amplasat in sat Adrian, fn, oras Livada, jud. Satu Mare

Proiec­tul acor­du­lui de mediu si infor­mati­ile rel­e­vante pen­tru luarea deciziei pot fi con­sul­tate la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/​B, in zilele de luni-​joi intre orele 816,30, vineri intre orele 814 pre­cum si la urma­toarea adresa de inter­net http://​apmsm​.anpm​.ro

Observatiile/​con­tes­ta­ti­ile pub­licu­lui se primesc la sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/​B, in ter­men de 10 zile de la data pub­li­carii anun­tu­lui pe

pag­ina de inter­net a APM Satu Mare.

SC PIS­CI­COLA SA, cu sediul în Loc. Adrian, f.n, Oraș Livada, Jud. Satu Mare, anunță pub­licul intere­sat asupra depunerii solic­itării de emitere a Acor­du­lui de mMdiu, pen­tru Proiec­tul: ” Mod­ern­izare Ferma Pis­ci­colă Adrian, Livada pro­pri­etatea SC PIS­CI­COLA SA – Etapa III”, pro­pus a fi amplasat în Loc. Adrian, f.n., extrav­i­lan, CF Nr. 105656, CF Nr. 104827, oraș Livada, Jud. Satu Mare.

Infor­mați­ile privind proiec­tul pro­pus pot fi con­sul­tate la sediul Agenției pen­tru Pro­tecția Medi­u­lui Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/​B, și la sediul tit­u­laru­lui SC PIS­CI­COLA SA în Loc. Adrian, f.n, Oraș Livada, Jud. Satu Mare, în zilele de luni-​joi între orele 816, vineri între orele 814. Obser­vați­ile pub­licu­lui se primesc zil­nic la sediul Agenției pen­tru Pro­tecția Medi­u­lui Satu Mare.

SC PIS­CI­COLA SA, cu sediul in Loc. Adrian, f.n, Oraș Livada, Jud. Satu Mare, tit­u­lar al proiec­tu­lui : “Mod­ern­izare Ferma Pis­ci­cola Adrian, Livada pro­pri­etatea SC PIS­CI­COLA SA– Etapa Ill”, pro­pus a fi amplasat in Loc. Adrian, f.n., extrav­i­lan, CF Nr. 105656, CF Nr. 104827, Oraș Livada, Jud. Satu Mare, anunță pub­licul intere­sat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agen­tia pen­tru Pro­tec­tia Medi­u­lui Satu Mare, in cadrul pro­ce­durii de eval­u­are a impactu­lui asupra medi­u­lui și a eval­uării adec­vate, pen­tru proiec­tul menționat.

Proiec­tul deciziei de încadrare și motivele care o fun­da­menteaza pot fi con­sul­tate la sediul Agen­tiei pen­tru Pro­tec­tia Medi­u­lui Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea eel Batran, Nr. 8/​8, Jud. Satu Mare in zilele de luni-​joi intre orele 816.30, vineri intre orele 814, pre­cum și la urmă­toarea adresă de inter­net http://​apmsm​.anpm​.ro

Pub­licul intere­sat poate înainta comentarii/​observații la proiec­tul deciziei de încadrare în ter­men de 10 zile de la data pub­licării anunțu­lui pe pag­ina de inter­net a autorității com­pe­tente pen­tru pro­tecția mediului.

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher peuterey out­let online peuterey out­let online peuterey out­let online peuterey out­let online peuterey out­let online bar­bour pas cher bar­bour pas cher bar­bour pas cher bar­bour pas cher bar­bour pas cher wool­rich out­let online wool­rich out­let online wool­rich out­let online wool­rich out­let online wool­rich out­let online para­jumpers pas cher para­jumpers pas cher para­jumpers pas cher para­jumpers pas cher para­jumpers pas cher para­jumpers pas cher stone island out­let stone island out­let stone island out­let stone island out­let stone island out­let stone island out­let moose knuck­les out­let usb back­pack out­let hap­pi­ness out­let down jack­ets out­let cap­potti italia out­let fjall­raven out­let